Czy w ramach zasady konkurencyjności w zapytaniu ofertowym można zawrzeć postanowienia dotyczące wadium?

Przewodnik po Asystencie Postępowania
Funkcje programu / Instrukcje dla użytkowników

Czy w ramach zasady konkurencyjności w zapytaniu ofertowym można zawrzeć postanowienia dotyczące wadium? Jak tę kwestię rozwiązuje Asystent Postępowania?

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności nie wskazują na taki element zapytania ofertowego – Wytyczne po pierwsze nie określają, czy wniesienie wadium w nowej ustawie Pzp jest dozwolone, a po drugie w jakiej wysokości dopuszczalne jest wadium, biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z Wytycznymi każde postępowanie powinno być prowadzone z zachowaniem zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania (czyli naczelnych zasad prawa wspólnotowego).

Jednakże zasadny jest wniosek, że w ramach zasady konkurencyjności wymaganie od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia wniesienia wadium jest akceptowalne przez instytucje pośredniczące / zarządzające. Problemy jednak pojawiają się w zakresie żądanej wysokości wadium.

Wielu bowiem beneficjentów (nawet tych którzy regularnie realizują projekty) żąda wadium na poziomie 10% lub 15 % wartości zamówienia. Taki poziom wadium może oznaczać dla beneficjenta wymierzenie korekty za ograniczenie dostępu do danego zamówienia. O ile samo żądanie wadium należy uznać za uprawnienie beneficjenta, to jednak praktyka stosowania zasady konkurencyjności pokazuje, że instytucje pośredniczące / zarządzające wymagają, aby wysokość wadium nie przekraczała wysokości przyjętej dla prawa zamówień publicznych.

Natomiast zgodnie z art. 97 Pzp w przypadku przetargu nieograniczonego (a zatem dla postępowań o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne) zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia. W przypadku trybu podstawowego (czyli dla zamówień o wartości poniżej tzw. progów unijnych) wysokość wadium nie może być większa niż 1,5 % wartości zamówienia.

Dlatego też z punktu widzenia bezpieczeństwa danego beneficjenta, aby nie narazić się na ewentualne zarzuty lub korekty ze strony instytucji pośredniczącej lub zarządzającej, sugerujemy, aby wysokość wadium nie przekraczała wartości określonych w Prawie zamówień publicznych.

Program Asystent Postępowania oblicza wysokość wadium, odnosząc się do wartości obowiązujących w ramach Prawa zamówień publicznych.

Sprawdź też

Poznaj narzędzie do prowadzenia postępowań i przygotowywania dokumentów zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności: Sprawdź