Regulamin sprzedaży internetowej

Regulamin sprzedaży internetowej serwisu Asystent Postępowania

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. „Asystent Postępowania” jest serwisem internetowym udostępnianym również w formie aplikacji mobilnej, dostępnej na urządzenia mobilne w ramach, którego Paweł Sendrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Zamówień Publicznych Paweł Sendrowski z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań, posiadającego nr NIP 6112292063, adres e-mail do kontaktu: biuro@postepowania.pl; („Sprzedawca”) prowadzi sprzedaż usług za pośrednictwem strony internetowej w domenie https://postepowania.pl/ („Serwis„).
 2. Zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o udzielenie licencji na korzystanie z Serwisu „Asystent Postępowania” przez siebie lub podmiot, na rzecz innego podmiotu zawiera umowę o udzielenie licencji i posiada zarejestrowane konto w Serwisie.
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem„) ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Serwisu, między Sprzedawcą, a zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu (zwanym dalej „Kupującym„) jako kupującym.

§ 2 Usługi

 1. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie https://postepowania.pl/, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe jak również ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego (dalej „k.c.”), zgodnie z warunkami Regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia w Serwisie oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

§ 3 Przyjęcie i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. W celu nabycia danej usługi Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) wyboru danej usługi w odpowiednim wariancie,

b) kliknięcia opcji „Zamawiam”,

c) podania wymaganego przez Serwis zakresu danych do płatności w tym:

 • Imię i nazwisko lub firmę, bądź nazwę,
 • adres siedziby lub zamieszkania,
 • nr NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie),

d) akceptacji Regulaminu oraz wyboru rodzaju płatności,

e) dokonania płatności wybranym sposobem,

 1. Kupujący, składając zamówienie za pośrednictwem Serwisu, składa Sprzedającemu ofertę nabycia zamówionej usługi w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.
 2. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia i zapłaty całości umówionej ceny.
 3. W przypadku wyboru przez Kupującego (za zgodą Sprzedawcy) płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
 4. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po wyborze sposobu płatności, w terminie uznania środków na rachunku Sprzedawcy. Po tym czasie Kupującemu zostanie udostępniona zakupiona usługa za pośrednictwem jego konta w Serwisie.
 5. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji gdy:

a) dane podane przez Kupującego są nieprawdziwe;

b) zamówienie nie zostało opłacone w terminie do 2 dni od dnia złożenia zamówienia pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

7. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, o ile w fazie składania zamówienia dane usługi lub Serwis są niedostępne lub z innej ważnej przyczyny. Sprzedawca zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego z innych przyczyn, Kupujący jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia.

8. W przypadku nieprawidłowego podania danych przez Kupującego lub problemów technicznych Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie w celu ich poprawienia, o ile nawiązanie kontaktu będzie możliwe.

§ 4 Ceny

Ceny produktów są wyrażone w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

§ 5 Płatności

Płatność ceny usługi może być dokonana w następujący sposób:

 1. płatność za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w e-​mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia (za zgodą Sprzedawcy),
 2. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności internetowych, obsługującego przelewy internetowe oraz płatności kartami płatniczymi i kredytowymi (w tym celu Kupujący zostanie przekierowany na właściwą stronę internetową w celu dokonania płatności po złożeniu zamówienia).

§ 6 Odpowiedzialność Sprzedawcy i prawo odstąpienia

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących niebędących konsumentami jest wyłączona.
 2. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi niebędącymi konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Kupującego niebędącego konsumentem.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Kupującego z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa,

b) szkody wyrządzonej nieumyślnie Kupującym niebędącym Konsumentami.

4. Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia z zastrzeżeniem, że ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Sprzedawcę do chwili odstąpienia od umowy.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem jeśli usługa będąca przedmiotem zamówienia została spełniona w całości.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących zostały uregulowane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Serwisu.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2021 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz jurysdykcję sądów polskich jak również Regulamin korzystania z serwisu Asystent Postępowania obowiązujący w momencie zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż siedem dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, poprzez opublikowanie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. Klient przy złożeniu zamówienia w Serwisie zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z uniemożliwieniem korzystania ze Serwisu.