Projekt unijny

W ramach projektu Wnioskodawca skupia się na zbudowaniu aplikacji i uruchomieniu z jej pomocą e-usług skierowanych do przedsiębiorców i osób fizycznych, w tym wykonawców zamówień publicznych planujących i ubiegających się o zamówienia publiczne. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia wsparcia i wykorzystania szansy dla tej grupy podmiotów w czasie rewolucyjnych zmian w tym systemie (elektronizacja). Planowany jest dostęp do e-usług przez dwa interfejsy: aplikacji mobilnej jako główny i podstawowy oraz aplikacji webowej.

Planowane e-usługi:

1. Baza i wyszukiwarka wykonawców, którzy w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia otrzymali kary umowne, z którymi rozwiązano umowę, odstąpiono od umowy, których pozwano lub którzy wprowadzili zamawiającego w błąd.

2. Rejestr i wyszukiwarka klauzul niedozwolonych w umowach. Użytkownicy będą mieli dostęp do rejestru klauzul niedozwolonych w umowach. E-usługa będzie wykorzystywała dane do wyszukiwania nowych publikacji sądowych pobrane z Systemu Analiz Orzeczeń Sądowych. Z funkcjonalności będą mogli skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i obywatele planujący udział w postępowaniach o zamówienia publiczne (w razie stwierdzenie wystąpienia klauzul niedozwolonych mogą wnioskować do zamawiającego o zmiany w projekcie umowy/postanowieniach umownych), jak również przygotowujący umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Kreator umów. Usługę planuje się wprowadzić w celu zmniejszenia ilości w obrocie prawnym umów niezabezpieczających interesu stron, niedostosowanych do potrzeb przedsiębiorców, czy zawierających niedozwolone klauzule, lub nie zawierających wymaganych informacji. Kreator bazował będzie na szablonach przygotowanych przez radców prawnych (podstawowe wymogi, co do treści umów), ale przede wszystkim zasilany będzie danymi z rejestru klauzul niedozwolonych. E-usługa będzie wykorzystywała dane z bazy klauzul niedozwolonych i rekomendowała zmianę. System wykorzystywał będzie System Analiz Orzeczeń Sądowych oraz dane publikowane poprzez portal, a także w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Wyszukiwarka postępowań przetargowych z e-usługą ułatwiającą zadawanie pytań oraz składanie wniosków o zmianę zapisów dokumentacji przetargowej. Znaczące skomplikowanie procedur jest jedną z głównych przyczyn niskiego zainteresowania MŚP i osób fizycznych rynkiem zamówień publicznych. Unikatową funkcjonalnością wyszukiwarki będzie możliwość przygotowania pytania/wniosku o zmianę zapisów SWZ na podstawie automatycznie pozyskanych przez aplikację danych wskazanych przez zamawiających procedurze i sposobie komunikacji w postępowaniu.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy Centrum Zamówień Publicznych Paweł Sendrowski na rynku poprzez rozwój portalu Asystent Postępowania i znaczącą rozbudowę jego funkcjonalności dla przedsiębiorców i osób fizycznych dzięki wykorzystaniu Informacji Sektora Publicznego.

Efekty projektu:

Projekt i jego efekty stanowiły będą rozwinięcie funkcjonującego portalu Asystent Postępowania. Projekt skupia się na zbudowaniu aplikacji i uruchomieniu z jej pomocą e-usług skierowanych do przedsiębiorców i osób fizycznych, w tym wykonawców zamówień publicznych (przedsiębiorców i osób fizycznych) planujących i ubiegających się o zamówienia publiczne. Tworzone e-usługi będą przyczyniały się do wzmocnienia zastosowań TIK dla e-administracji poprzez udostępnienie przetworzonych informacji prawno-administracyjnych.

Całkowita wartość projektu: 674 953,68 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 558.616, 00 PLN
Dofinansowanie: 472.756,70 PLN