Ekspert radzi

 • 10.05.2021

  Pełnomocnik strony w postępowaniu odwoławczym

  Poprzednio obowiązujące Prawo zamówień publicznych z 2004 r. (p.z.p.) nie zawierało żadnych regulacji dotyczących tego, kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu przed KIO. Wątek ten zatem nie był szczegółowo badany w toku postępowania odwoławczego. W nowo obowiązującej...
  Mikołaj Maźwa
 • 28.04.2021

  Uzupełnienie kosztorysu

  Czy kosztorys ofertowy wymagany do złożenia wraz z ofertą jest dokumentem, który można uzupełnić (rozliczenie ma charakter kosztorysowo-rozliczeniowy)? W sytuacji, kiedy w postępowaniu rozliczenie ma charakter kosztorysowy Wykonawca nie ma możliwości uzupełnienia treści kosztorysu ofertowego. Oferta obarczona...
  Mikołaj Maźwa
 • 16.04.2021

  Czy do zasady konkurencyjności należy stosować te same reguły co w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych?

  Zgodnie z dokumentem „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” („Wytyczne”) udzielenie zamówienia w ramach projektu przez beneficjenta następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku: a)...
  Paweł Sendrowski

Czym jest Asystent Postępowania?

 • Asystent Postępowania to pierwszy tego typu system informatyczny w Polsce, który prowadzi użytkowników przez cały proces przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. To odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość w związku z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 roku nowym Prawem zamówień publicznych (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r.)
 • Rozwiązanie zapewnia użytkownikom niezbędne, interaktywne narzędzia, które umożliwiają, po wypełnieniu odpowiednich danych, wygenerowanie gotowych dokumentów do prowadzenia postępowania, takich jak: specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami (wykaz osób, wykaz zdolności technicznych lub zawodowych itp.), dokument z ustalenia wartości zamówienia, wymagane oświadczenia pracowników zamawiającego
 • Asystent Postępowania umożliwia również przygotowanie i prowadzenie postępowania w ramach zasady konkurencyjności

Klienci którzy nam zaufali:

 • Gmina Lipno
  Gmina Lipno
 • Gmina Maków
  Gmina Maków
 • Gmina Międzychód
  Gmina Międzychód
 • Gmina Pakosław
  Gmina Pakosław
 • Gmina Rzgów
  Gmina Rzgów
 • Gmina Stare Miasto
  Gmina Stare Miasto

Masz pytania? Napisz do nas