Baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia

Jedyne takie narzędzie na rynku! Podając NIP lub nazwę firmy, otrzymasz wyczerpujące informacje o historii wykonawcy.

W szczegółowym raporcie udostępniamy miedzy innymi dokumenty określające szczegóły dotyczące wykonawcy - ewentualnie naliczonych kar, rozwiązania umów, sygnatury spraw go dotyczących, a w przypadku wykluczenia z postępowania - dokładne informacje dotyczące przyczyn i okoliczności.

 • Jako zamawiający dzięki naszemu narzędziu możesz sprawdzić, czy wykonawcy prawidłowo realizują umowy o udzielenie zamówienia.
 • Jako wykonawca, zyskasz przewagę nad konkurencją

Dlaczego warto zainteresować się weryfikacją wykonawcy w naszej bazie?

 • Odnotowaliśmy już ponad 4 600 wykonawców z naruszeniami, a liczba ta zwiększa się każdego dnia
 • Informacje o wykonawcach w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia pozyskujemy od wszystkich podmiotów stosujących Prawo zamówień publicznych (zamawiających):
  1. Samorządy Terytorialne (gminy, miasta, powiaty oraz ich związki);
  2. Sądy i Trybunały;
  3. Prokuratury;
  4. NFZ i jego Oddziały;
  5. Szpitale zakwalifikowanych do PZP;
  6. Jednostki Wojska Polskiego;
  7. Spółki z udziałem Skarbu Państwa;
  8. Nadleśnictwa;
  9. Urzędy pracy;
  10. Zarządy dróg;
  11. Państwowe i samorządowe instytucje kultury.
  12. Jednostki Straży Pożarnej
  13. Jednostki Policyjne
  14. Szkoły i Uczelnie
  15. Ministerstwa
  16. Agencje wykonawcze
 • Sprawdzenie wykonawców zmniejsza ewentualne ryzyko przy wyborze oferty najkorzystniejszej, ale nie zwiększy znacząco kosztów postępowania - jeden rekord możesz kupić za 39,99 zł

Jak wygląda raport?


Sprawdź, jak wygląda przykładowy raport wygenerowany z systemu:Masz pytania? Zadzwoń! +48 798 855 799


 • Wykluczenie wykonawcy

  Prawo zamówień publicznych wprowadza możliwość wykluczania z postępowania wykonawców:

  • którzy nienależycie realizują umowy o udzielenie zamówienia
  • z którymi rozwiązano umowę
  • którzy wyrządzili szkodę zamawiającemu
  • których pozwano lub
  • którzy zostali wykluczeni z postępowania w związku z wprowadzeniem zamawiającego w błąd

  Taką właśnie bazę dotyczącą wykonawców biorących udział w postępowaniu, tworzymy w ramach Asystent Postępowania.

  To jedyna taka baza w Polsce!

 • Zamawiający zobowiązani są do weryfikacji rzetelności i wiarygodności wykonawców, którym udzielają zamówień publicznych. Służy to zarówno interesowi publicznemu (realizacja postulatu wydatkowania środków publicznych w sposób racjonalny, celowy i terminowy), jak również zapewnieniu wszystkim potencjalnym podmiotom uczciwej konkurencji oraz równych szans. Zamawiający mają jednak bardzo ograniczone możliwości pogłębionej analizy składanych ofert oraz weryfikacji prawdziwości składanych w toku postępowania oświadczeń. Baza wykonawców tworzona w ramach Asystenta Postępowania ma na celu udostępnienie zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom dodatkowego narzędzie umożliwiającego efektywną ocenę ofert oraz wykonawców.

  Więcej o podstawach prawnych i orzecznictwie KIO w zakresie podstaw do wykluczenia wykonawcy - na naszym blogu.

Jak to działa w Asystencie Postępowania?

 • przede wszystkim do kilkunastu tysięcy jednostek publicznych w Polsce wysyłamy wnioski o udostępnienie tego typu informacji
 • na podstawie otrzymanych informacji tworzymy bazę wykonawców
 • jeżeli nasz klient (np. oceniając oferty wykonawców w postępowaniu, czy weryfikując oferty konkurencji) chciałby sprawdzić konkretnego przedsiębiorcę, czy w toku realizacji zamówień otrzymał jakieś kary umowne, czy być może rozwiązano z nim umowę lub pozwano za nienależytą realizację umowy, czy może ten wykonawca wprowadził jakiegoś zamawiającego w błąd - może takie informacje uzyskać w naszej bazie
 • dostęp do informacji możliwy jest w aplikacji mobilnej, na naszej stronie internetowej lub w postaci raportu – wszystko w łatwy i przystępny sposób
 • baza jest uaktualniona o nowe informacje każdego dnia
 • dzięki uzyskanym informacjom nasz klient może dokonać pogłębionej oceny wykonawców biorących udział w postępowaniach

Dostępne pakiety cenowe

Ilość rekordów Okres ważności abonamentu*
*od momentu opłacenia faktury
Cena
Dane dotyczące 1 wykonawcy 30 dni 39,99 zł brutto
Dane dotyczące 10 wykonawców 6 miesięcy 249,99 zł brutto
Dane dotyczące nieograniczonej liczby wykonawców 1 miesiąc 299,99 zł brutto
3 miesiące 499,99 zł brutto
6 miesięcy 899,99 zł brutto
12 miesięcy 1 599,99 zł brutto

Najczęściej zadawane pytania

Dostęp do informacji możliwy jest w aplikacji mobilnej, na naszej stronie internetowej lub w postaci raportu PDF – wszystko w łatwy i przystępny sposób. Raport przygotowany jest w sposób szczegółowy. Można tam znaleźć m.in. następujące dane:

 • wysokość wymierzonej wykonawcy kary umownej
 • datę naliczenia kary umownej
 • przyczyny naliczenia kary umownej czy rozwiązania umowy
 • sygnaturę sprawy sądowej lub sprawy przed KIO
 • okoliczności dotyczące wytoczenia wykonawcy powództwa
 • dokumenty potwierdzające wymierzenie kary, rozwiązanie umowy, pozwanie wykonawcy, czy pokazujące okoliczności wprowadzenia zamawiającego w błąd
 • W wersji internetowej i mobilnej klient otrzyma również wskazanie podstawy prawnej ewentualnego wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Zobacz przykładowy raport

Wystarczy zarejestrować się do naszego systemu (na stronie: www.postepowania.pl – wchodząc w dane do logowania i rejestracji, w prawym, górnym rogu). Po zarejestrowaniu można wybrać jedną z opcji zakupu i natychmiast po dokonaniu płatności, klient otrzymuje dostęp do raportu. Wszystko odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Raport dostępny jest natychmiast po dokonaniu płatności.

Płatność za raport następuje przed jego udostępnieniem.

Baza wykonawców uzupełniana jest każdego dnia. Niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi od jednostki publicznej, do której wysłaliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, uzyskane dane wprowadzamy do systemu.

Ponieważ codziennie otrzymujemy odpowiedzi od jednostek publicznych o rożnego rodzaju naruszeniach i niezwłocznie wprowadzamy te dane, będziesz miał dostęp do informacji o takiej firmie w okresie ważności wykupionej subskrypcji, jeśli pojawi się ona w bazie.

Tak. W bazie automatycznie widoczne są dokumenty źródłowe dot. naruszeń wskazane  przez podmioty udzielające zamówienia publiczne.

Tak, między innymi, baza zawiera informacje o naruszeniach popełnianych przez konsorcja firm.

W sposób oczywisty zamawiający zobowiązani są do weryfikacji rzetelności i wiarygodności wykonawców, którym udzielają zamówień publicznych. Służy to zarówno interesowi publicznemu (realizacja postulatu wydatkowania środków publicznych w sposób racjonalny, celowy i terminowy), jak również zapewnieniu wszystkim potencjalnym wykonawcom uczciwej konkurencji oraz równych szans.

W ramach Asystenta Postępowania 15 października 2021 powstała ogólnopolska Baza Wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia -*link Baza zawiera informacje dotyczące wykonawców: - którzy w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia otrzymali kary umowne, - z którymi rozwiązano umowę, - których pozwano lub - którzy zostali wykluczeni z postępowania w związku z wprowadzeniem zamawiającego w błąd.

Art. 109 ust. 1 pkt. 5, 7, 8 lub 10 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej „Pzp” z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów. O zastosowaniu każdej z fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania zamawiający powinien poinformować w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentach zamówienia. Brak informacji oznacza natomiast, że przesłanki fakultatywne nie będą w danym postępowaniu stosowane.

Naliczenie kary umownej nie może być automatycznie utożsamiane z nienależytym wykonaniem zamówienia, ale uporczywe uchybienia wykonawcy (skutkujące naliczaniem kilku kar umownych) mogą być już podstawą do uznania wykonawcy za nierzetelnego. Z pewnością okolicznością sugerującą wykluczenie wykonawcy z postępowania będzie sytuacja, w której temu samemu wykonawcy kary umowne (za podobne uchybienia) wymierzyło kilku różnych zamawiających.

Instytucja samooczyszczania jest bardzo rygorystyczna, wymaga bowiem od wykonawców łącznego spełnienia przesłanek, określonych w art. 110 ust. 2 Pzp. Podkreślenia wymaga, iż w procedurze self-cleaning konieczne jest przedstawienie dowodów, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do stwierdzenia jego rzetelności. Jeżeli wykonawca najpierw oświadczy, że nie podlega wykluczeniu, a następnie będzie chciał skorzystać z procedury samooczyszczenia, oznacza, że składa sprzeczne oświadczenia, co może podważać jego wiarygodność.

Odbierz bezpłatną konsultację

  Jeżeli masz pytania, chciałbyś zapoznać się z narzędziem lub odbyć indywidualną konsultację, zostaw swoje dane!

  Nasz specjalista ds produktu skontaktuje się z Tobą, aby umówić spotkanie online.

  * w newsletterze wyłącznie rzetelne informacje związane z Pzp
  * Możliwość usunięcia subskrypcji w dowolnym momencie