Interaktywne narzędzie do przygotowania postępowań w ramach zasady konkurencyjności

Produkt został stworzony przez grupę informatyków oraz prawników z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej.
Użytkownik przygotowuje postępowanie w sposób intuicyjny i bezpieczny, a każde postępowanie przygotowane jest zgodnie z aktualnymi Wytycznymi.
Celem nadrzędnym programu jest bezpieczeństwo beneficjenta w tym zmniejszenie ryzyka otrzymania korekty finansowej (program może uchronić beneficjenta od prostych błędów skutkujących jednak korektą nawet o wysokości 25% wartości zamówienia).
Program dostosowany jest do Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 2021 – 2027.

Kto może korzystać z programu?

Moduł przeznaczony jest dla beneficjentów środków unijnych oraz firm doradczych, które postępowania w ramach zasady konkurencyjności przygotowują dla swoich klientów.

Przykładowe funkcjonalności programu

Wybór rodzaju zamówienia

Zdjęcie 1 z 7

Przygotuj kompletną dokumentację zamówienia w bezpieczny i intuicyjny sposób!

 • Dokumenty zamówienia tworzone są interaktywnie krok po kroku – dzięki czemu zawierają wszystkie wymagane elementy i są przygotowywane w ten sam sposób
 • Program liczy za użytkownika terminy oraz wartości, m.in.: wskazuje prawidłowy termin na złożenie oferty, termin związania ofertą, wysokość wadium, oblicza czy ustalenie wartości zamówienia nastąpiło we właściwym terminie i we właściwy sposób
 • Program reaguje na pojawiające się w dokumentacji błędy i zapewnia bezpieczeństwo w pracy z dokumentacją
 • Użytkownik może projektować niezbędne wykazy (np. wykaz usług, robót budowlanych, czy dostaw), formularz ofertowy – wybierając w programie odpowiednie elementy, które chce wprowadzić do wykazów lub formularza, bez konieczności samodzielnego tworzenia dokumentu

Korzyści

 • Zmniejszenie ryzyka otrzymania korekty finansowej
 • Oszczędzanie kosztów obsługi prawnej, związanej z przygotowaniem zapytania ofertowego
 • Ekspercką wiedzę prawników Wielkopolskiej Grupy Prawniczej, którzy na co dzień zajmują się kontrolą postępowań o udzielenie zamówienia
 • W programie na bieżąco dodawane są nowe elementy wpływające na jakość przygotowanej dokumentacji

Najczęściej zadawane pytania

Niezwykle istotne w procesie szacowania wartości zamówienia jest ustalenie właściwego zakresu zamówienia. Mówiąc z kolei o zakresie szacowania wartości zamówienia, należy odwołać się do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (dalej „dyrektywa klasyczna”). Art. 5 dyrektywy klasycznej stanowi, że podstawą obliczenia szacunkowej wartości zamówienia jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem wszelkich opcji oraz wznowień zamówienia wyraźnie określonych w dokumentach zamówienia.

W ślad za dyrektywą klasyczną idzie polskie prawo zamówień publicznych, a także regulacje w zakresie zasady konkurencyjności.

Szacując zatem wartość zamówienia, należy pamiętać, żeby już w momencie dokonywania szacowania uwzględnić wszelkie planowane przez zamawiającego zamówienia uzupełniające, dostawy dodatkowe lub opcję – informacja ta powinna mieć precyzyjne odzwierciedlenie w dokumentach zamówieniach (czyli np. w specyfikacji warunków zamówienia), jak również w dokumencie z szacowania wartości zamówienia.

Mimo że Wytyczne dotyczące kwalifikowalności 2021 – 2027 nie wskazują postanowień w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy za obowiązkowy element zapytania ofertowego, to nie ma przeszkód, aby takie postanowienia znalazły się w treści tego dokumentu.

Trzeba jednak pamiętać, że ustalając wysokość takiego zabezpieczenia, nie ograniczyć konkurencji.

W ramach modułu zasada konkurencyjności w Asystencie Postępowania proponujemy odpowiednie postanowienia w tym zakresie.

Mimo że Wytyczne dotyczące kwalifikowalności 2021 – 2027 nie wskazują postanowień w zakresie wadium za obowiązkowy element zapytania ofertowego, to nie ma przeszkód, aby takie postanowienia znalazły się w treści tego dokumentu.

Trzeba jednak pamiętać, że ustalając wysokość wadium, nie ograniczyć konkurencji. Biorąc pod uwagę, że w ramach prawa zamówień publicznych wysokość wadium wynosi 1,5 % w przypadku trybu podstawowego oraz 3 % w przypadku przetargu nieograniczonego, wadium w zasadzie konkurencyjności nie powinno przekraczać tych wartości.

W ramach modułu zasada konkurencyjności w Asystencie Postępowania automatycznie sugerujemy takie właśnie wartości, w zależności czy postępowanie jest o wartości poniżej progów unijnych albo o wartości równej lub wyższej niż progi unijne.

Wytyczne milczą w tym zakresie. Jednak w treści zapytania ofertowego należy precyzyjnie określić przesłanki wykluczenia wykonawcy – tak aby w tym zakresie nie było wątpliwości. W ramach modułu zasada konkurencyjności w Asystencie Postępowania proponujemy przesłanki wykluczenia.

Tak – program bierze pod uwagę rodzaj zamówienia, jego wartość i prawidłowo za użytkownika oblicza ten termin.

Tak. Istotne jest jednak, aby prawidłowo taki warunek sformułować.

Taka jest obecnie zasada, jednak Wytyczne dotyczące kwalifikowalności 2021 – 2027 przewidują wyjątki.

Tak, to jest możliwe. Innowacyjne narzędzie ustalania kryteriów oceny ofert działające w ramach Asystenta Postępowania to rozwiązanie umożliwiające wprowadzenie niemal każdego kryterium, które ma wymierny charakter.

Program jest w pełni dostosowany do Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 2021 – 2027. Z racji tego przygotowana za pomocą Asystenta Postępowania dokumentacja jest zgodna z Wytycznymi.

Tak. Jako opcję proponujemy naszym klientom dodatkowe wsparcie prawne kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza w zakresie udzielania zamówień w ramach zasada konkurencyjności.

Wybrane artykuły na temat zasady konkurencyjności

 • Zasada konkurencyjności w Nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Na co zwrócić uwagę prowadząc postępowanie

  Checklista w pdf 12 wskazówek. Na co zwrócić uwagę, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach zasady konkurencyjności?
 • Jakie są podstawowe zasady szacowania wartości zamówienia w zasadzie konkurencyjności?

  Czy w przypadku zasady konkurencyjności obowiązują te same zasady szacowania wartości zamówienia co w przypadku prawa zamówień publicznych?

Odbierz bezpłatną konsultację

  Jeżeli masz pytania, chciałbyś zapoznać się z narzędziem lub odbyć indywidualną konsultację, zostaw swoje dane!

  Nasz specjalista ds produktu skontaktuje się z Tobą, aby umówić spotkanie online.

  * w newsletterze wyłącznie rzetelne informacje związane z Pzp
  * Możliwość usunięcia subskrypcji w dowolnym momencie