Moduł zasada konkurencyjności

Przewodnik po Asystencie Postępowania
Funkcje programu / Instrukcje dla użytkowników

Przygotowanie dokumentacji postępowania w ramach zasady konkurencyjności – Jak to działa w Asystencie Postępowania?

Asystent Postępowania to aktualnie jedyny dostępny na rynku program do przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, który również dostosowany do Wytycznych w ramach nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027.

Dzięki modułowi do zasady konkurencyjności użytkownicy mogą:

 • w łatwy i przejrzysty sposób przygotować dokumentację postępowania (otrzymując wszystkie niezbędne na tym etapie dokumenty)
 • stworzyć treść zapytania ofertowego (program jest tak przygotowany, żeby użytkownik prowadzony był przez wszystkie niezbędne elementy; m.in. program podpowiada, jak określić postanowienia dotyczące rażąco niskiej ceny czy podstaw do wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty)
 • zminimalizować ryzyko nałożenia korekty finansowej

Jakie korzyści daje moduł zasady konkurencyjności w Asystencie Postępowania?

Zasada konkurencyjności – wytyczne w zakresie kwalifikowalności

Beneficjenci realizujący projekty unijne wiedzą, że Wytyczne w zakresie kwalifikowalności nie dają wielu odpowiedzi co do tego, jak stosować zasadę konkurencyjności i jak prawidłowo przygotować zapytanie ofertowe.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w zakresie wydatkowania środków unijnych, stosowania przepisów wspólnotowych, jak również w zakresie prawa zamówień publicznych, nasz zespół opracował narzędzie, dzięki któremu beneficjenci mogą w sposób przejrzysty, prosty i bezpieczny przygotować i prowadzić postępowanie – przygotować niezbędne dokumenty, w tym zapytanie ofertowe, wykazy usług, osób, czy niezbędne oświadczenia (wszystkie dokumenty wypełniają się automatycznie). A co najważniejsze, moduł zasada konkurencyjności w Asystencie Postępowania udziela wielu podpowiedzi, jednocześnie sugerując prawidłowe rozwiązanie w następującym zakresie:

  • czy wykonawcę można wzywać do uzupełnienia dokumentów,
  • czy w ramach zasady konkurencyjności można wprowadzić postanowienia dotyczące rażąco niskiej ceny
  • kiedy i na jakiej podstawie można odrzucić ofertę wykonawcy,
  • czy od wykonawcy można żądać różnego rodzaju zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia,
  • czy w ramach zasady konkurencyjności dopuszczone jest żądanie od wykonawców wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  • czy w zakresie zasady konkurencyjności obowiązują regulacje dotyczące terminu związania ofertą,
  • czy zamawiający ma obowiązek odpowiadania na każde pytanie wykonawcy,
  • jak określić zakres oświadczenia o braku konfliktu interesów.

Praca z Asystentem Postępowania w ramach zasady konkurencyjności to duża efektywność, a także zminimalizowanie ryzyka popełnienia przez beneficjenta środków unijnych błędów w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Program ma także bardzo przejrzysty wygląd, dzięki czemu praca nad postępowaniem jest prosta i intuicyjna:

Sprawdź też

Moduł zasada konkurencyjności w Asystencie Postępowania – przygotuj kompletną dokumentację w bezpieczny i intuicyjny sposób! Sprawdź