Zasada konkurencyjności

I

Asystent Postępowania to także program do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zasady konkurencyjności (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

Dzięki modułowi do zasady konkurencyjności użytkownicy mogą:

  • w łatwy i przejrzysty sposób przygotować postępowanie (otrzymując wszystkie niezbędne na tym etapie dokumenty)
  • przygotować treść zapytania ofertowego (program jest tak przygotowany, żeby użytkownik prowadzony był przez wszystkie niezbędne elementy; m.in. program podpowiada jak określić postanowienia dotyczące rażąco niskiej ceny, czy podstaw do wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty)
  • prowadzić postępowanie do momentu wyboru wykonawcy

II

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 określają minimalny zakres zapytania ofertowego w ramach zasady konkurencyjności. Wśród tych elementów zapytania ofertowego ustawodawca nie przewidział postanowień dotyczących wnoszenia wadium.

Nie oznacza to jednak, że beneficjent w treści zapytania ofertowego nie może wprowadzić postanowień dotyczących sposobu wnoszenia wadium oraz wymogów co do wadium.

W ramach Asystenta Postępowania, w module do zasady konkurencyjności, proponujemy użytkownikom konkretne postanowienia odnoszące się do kwestii wnoszenia wadium.

Zapraszamy do zapoznania się z Asystentem Postępowania!

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.