Uzupełnienie kosztorysu

Czy kosztorys ofertowy wymagany do złożenia wraz z ofertą jest dokumentem, który można uzupełnić (rozliczenie ma charakter kosztorysowo-rozliczeniowy)?

W sytuacji, kiedy w postępowaniu rozliczenie ma charakter kosztorysowy Wykonawca nie ma możliwości uzupełnienia treści kosztorysu ofertowego. Oferta obarczona jest wadą i podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.).

Uzasadnienie:

Kluczowe jest ustalenie, że rozliczenie w ramach danego zamówienia ma charakter kosztorysowy (a Wykonawca ma obowiązek załączyć kosztorys do oferty). W takim wypadku kosztorys ofertowy dołączany do oferty staje się jej częścią. W analizowanej sytuacji oferta opatrzona jest wadą i podlega odrzuceniu. Przepisy prawa zamówień publicznych nie pozwalają na uzupełnienie treści oferty w toku prowadzonego postępowania.

Nie ma w tym zakresie znaczenia, że wykonawca wskazał cenę w formularzu ofertowym – należy pamiętać, że w przypadku rozliczenia kosztorysowego, to kosztorys zawiera szczegółowe informacje o cenie danej oferty, zaś Zamawiający ma obowiązek weryfikować treść kosztorysu i ewentualnie poprawić wszystkie omyłki w treści danego dokumentu (a co za tym idzie, możliwy jest scenariusz, w trakcie którego cena wynikająca z kosztorysu ulegnie zmianie – zmniejszy się lub zwiększy na skutek wyjaśnień wykonawcy, poprawy omyłek w treści tego kosztorysu).

Jednoznacznie w tym zakresie wypowiada się także KIO – w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2017 r. Izba wskazuje: „W świetle kosztorysowego charakteru wynagrodzenia wykonawcy obligatoryjnym elementem oferty Odwołującego winien być kosztorys ofertowy sporządzony według wskazań wynikających z SWZ. Brak tego dokumentu stanowi wadę oferty, która nie podlega konwalidacji w żadnym z trybów przewidzianych przepisami p.z.p. i uzasadnia odrzucenie oferty Odwołującego na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p.” (KIO 2383/16).

  • Mikołaj Maźwa

    Mikołaj Maźwa

    Rradca prawny, wspólnik w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
    Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, umów handlowych oraz budowlanego procesu inwestycyjnego. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2008 roku, reprezentując zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz zamówień publicznych, a także dotyczących problematyki funkcjonowania funduszy strukturalnych UE i wydatkowania środków unijnych. Prowadzi również szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych dla wykonawców oraz zamawiających. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.