Procedura odwrócona

Przewodnik po Asystencie Postępowania
Funkcje programu / Instrukcje dla użytkowników

Procedura odwrócona, tj. możliwość dokonania w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w przetargu nieograniczonym, uregulowana w art. 139 Pzp, nie ma zastosowania do postępowań o wartości poniżej progów unijnych prowadzonych, czyli prowadzonych w trybie podstawowym.

Asystent Postępowania, na podstawie danych dotyczących wartości zamówienia, automatycznie weryfikuje, czy w przygotowywanym postępowaniu należy uwzględnić postanowienia dotyczące procedury odwróconej. Zatem, tylko jeżeli program ustali, że wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż progi unijne, wskazuje użytkownikowi postanowienia dotyczące procedury odwróconej: