Pełnomocnik strony w postępowaniu odwoławczym

Poprzednio obowiązujące Prawo zamówień publicznych z 2004 r. (p.z.p.) nie zawierało żadnych regulacji dotyczących tego, kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu przed KIO. Wątek ten zatem nie był szczegółowo badany w toku postępowania odwoławczego.

W nowo obowiązującej ustawie z roku 2019 mamy w tym zakresie już konkretne ograniczenia, sformułowane w przepisie art. 510 p.z.p., który stanowi:

  1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony lub uczestnika postępowania oraz osoba pozostająca ze stroną lub uczestnikiem postępowania w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia.
  2. Pełnomocnikiem osoby prawnej, przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej może być również pracownik tej jednostki.

W praktyce wskazana regulacja zapewne upowszechni – dla wszystkich tych „pełnomocników”, którzy nie posiadają statusu adwokata lub radcy prawnego – wykorzystywanie stosunku zlecenia, jako prawnej podstawy do reprezentowania strony lub uczestnika postępowania przez Krajową Izbą Odwoławczą. Warto zauważyć, że ustawodawca – w porównaniu analogicznej regulacji z Kodeksu postępowania cywilnego – odstąpił od wymogu stałości zlecenia, zachowując jedynie regułę, że to treść stosunku podstawowego (zlecenia) determinuje możliwość udzielenia pełnomocnictwa.

  • Mikołaj Maźwa

    Mikołaj Maźwa

    Rradca prawny, wspólnik w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
    Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, umów handlowych oraz budowlanego procesu inwestycyjnego. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2008 roku, reprezentując zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz zamówień publicznych, a także dotyczących problematyki funkcjonowania funduszy strukturalnych UE i wydatkowania środków unijnych. Prowadzi również szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych dla wykonawców oraz zamawiających. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.