Pełnomocnik strony w postępowaniu odwoławczym

Poznaj narzędzie do prowadzenia postępowań i przygotowywania dokumentów zamówienia. Skorzystaj z darmowego DEMO na 14 dni! Sprawdź

Poprzednio obowiązujące Prawo zamówień publicznych z 2004 r. (p.z.p.) nie zawierało żadnych regulacji dotyczących tego, kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu przed KIO. Wątek ten zatem nie był szczegółowo badany w toku postępowania odwoławczego.

W nowo obowiązującej ustawie z roku 2019 mamy w tym zakresie już konkretne ograniczenia, sformułowane w przepisie art. 510 p.z.p., który stanowi:

  1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony lub uczestnika postępowania oraz osoba pozostająca ze stroną lub uczestnikiem postępowania w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia.
  2. Pełnomocnikiem osoby prawnej, przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej może być również pracownik tej jednostki.

W praktyce wskazana regulacja zapewne upowszechni – dla wszystkich tych „pełnomocników”, którzy nie posiadają statusu adwokata lub radcy prawnego – wykorzystywanie stosunku zlecenia, jako prawnej podstawy do reprezentowania strony lub uczestnika postępowania przez Krajową Izbą Odwoławczą. Warto zauważyć, że ustawodawca – w porównaniu analogicznej regulacji z Kodeksu postępowania cywilnego – odstąpił od wymogu stałości zlecenia, zachowując jedynie regułę, że to treść stosunku podstawowego (zlecenia) determinuje możliwość udzielenia pełnomocnictwa.

  • Mikołaj Maźwa

    Mikołaj Maźwa

    Rradca prawny, wspólnik w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
    Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, umów handlowych oraz budowlanego procesu inwestycyjnego. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2008 roku, reprezentując zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz zamówień publicznych, a także dotyczących problematyki funkcjonowania funduszy strukturalnych UE i wydatkowania środków unijnych. Prowadzi również szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych dla wykonawców oraz zamawiających. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych.

Artykuły o podobnej tematyce