Kary umowne jako podstawa do wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia

Poznaj narzędzie "Baza wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy wykluczenia Sprawdź

Czy kara umowna może być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

To jest pytanie, które często otrzymujemy od naszych klientów. Postaramy się na nie odpowiedzieć.

Analiza przypadku

Naliczenie kary umownej wykonawcy nie może być automatycznie utożsamiane z nienależytym wykonaniem zamówienia i wymaga analizy okoliczności konkretnego przypadku.

Z pewnością to zagadnienie wymaga szerszej analizy, ale w pierwszej kolejności warto odnieść się do motywu 101 dyrektywy klasycznej, zgodnie z którym instytucje zamawiające powinny mieć możliwość wykluczenia kandydatów lub oferentów, którzy przy wykonywaniu wcześniejszych zamówień publicznych wykazali poważne braki w odniesieniu do spełnienia istotnych wymogów; było to np. niedostarczenie produktu lub niewykonanie zamówienia znaczące wady dostarczonego produktu lub świadczonej usługi, które spowodowały ich niezdatność do użytku zgodnie z przeznaczeniem, lub niewłaściwe zachowanie poddające w poważną wątpliwość wiarygodność wykonawcy. Jednocześnie w motywie 101 dyrektywy klasycznej wyraźnie zaznacza się, że stosując fakultatywne podstawy wykluczenia, instytucje zamawiające powinny zwracać szczególną uwagę na zasadę proporcjonalności. Drobne nieprawidłowości powinny jedynie w wyjątkowych okolicznościach prowadzić do wykluczenia wykonawcy.

Powtarzalność naliczenia kar umownych

Natomiast powtarzające się przypadki drobnych nieprawidłowości (które w konsekwencji skutkują wymierzeniem kary umownej) mogą już wzbudzić wątpliwości co do wiarygodności wykonawcy, co może uzasadniać jego wykluczenie.

Z pewnością okolicznością sugerującą wykluczenie wykonawcy z postępowania będzie sytuacja, w której temu samemu wykonawcy kary umowne (za podobne uchybienia) wymierzyło kilku różnych zamawiających.

Jak sprawdzić, czy wykonawcy naliczono kary umowne?

W naszej bazie możesz sprawdzić m.in. jakie kary umowne i z jakich powodów zostały naliczone w stosunku do wybranego wykonawcy oraz pobrać dokumenty źródłowe dotyczące naruszeń, wskazane  przez podmioty udzielające zamówienia publiczne.

  • Redakcja

    Redakcja

    Asystent Postępowania

Artykuły o podobnej tematyce