Kary pieniężne nakładane na podstawie przepisów Pzp

Poznaj narzędzie do prowadzenia postępowań i przygotowywania dokumentów zamówienia. Skorzystaj z darmowego DEMO na 14 dni! Sprawdź

Przybliżamy temat kar pieniężnych nakładanych w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych (dalej Pzp).

Czego dowiesz się z artykułu?

 • kogo te przepisy dotyczą
 • w jakich przypadkach nakładane są kary pieniężne
 • jak nalicza się ich wysokość
 • w jakim trybie są egzekwowane

Na kogo może być nałożona kara pieniężna?

Przepisy o karach pieniężnych z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) dotyczą wyłącznie określonych kategorii zamawiających.
Mowa tu o osobach prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych (art. 4 Pzp), a utworzone zostały w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego.

Sprawdź czy nowe przepisy dotyczą Ciebie

Jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

 • finansują je w ponad 50%
 • posiadają ponad połowę udziałów albo akcji
 • sprawują nadzór nad organem zarządzającym
 • mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego

Ponadto karom pieniężnym podlegają zamawiający sektorowi spełniający warunki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp.

W jakich sytuacjach może być nałożona kara?

Kara pieniężna nakładana jest za naruszenie przepisów Pzp, niezależnie czy doszło do nich na etapie ustalania trybu zamówienia, w trakcie przygotowania dokumentacji, podczas wszczynania i przeprowadzania postępowania czy przy dokonywaniu zmian w już zawartej umowie. Karze podlega również nieuprawnione niezastosowanie ustawy. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Naruszenia przy wyborze trybu i wszczęciu postępowania

Kara grozi zamawiającemu, który udziela zamówienia:

 • z naruszeniem przepisów określających przesłanki stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia
 • bez wymaganego ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub bez wymaganego ogłoszenia zmieniającego ogłoszenie wszczynające postępowanie, jeżeli zmiany miały znaczenie dla sporządzenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert
 • bez zastosowania ustawy

Naruszenia w dokumentacji i podczas prowadzenia postępowania

Kara nakładana jest również jest w przypadku, gdy zamawiający:

 • określa warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który utrudnia zachowanie uczciwej konkurencji
 • opisuje przedmiot zamówienia lub przedmiot konkursu w sposób, który utrudnia zachowanie uczciwej konkurencji
 • prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem art. 18, który reguluje kwestie jawności postępowania
 • nie przestrzega terminów określonych w ustawie
 • odrzuca ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki odrzucenia oferty lub tych wniosków
 • dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy w sposób inny, niż określony w przypadkach wymienionych powyżej, jeżeli naruszenie ma wpływ na wynik postępowania

Naruszenia przy dokonywaniu zmian w umowie

Kara pieniężna grozi również zamawiającemu, który dokonuje zmian w zawartej umowie lub umowie ramowej z naruszeniem art. 454 lub art. 455.

Ile wynoszą kary pieniężne?

Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 619, ustala się w zależności od wartośczamówienia.

Jeżeli wartość ta mieści się poniżej progów unijnych, kara wynosi 3 000 złotych.

W przypadku wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne, lecz mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót budowlanych, kara wynosi 30 000 złotych.

Natomiast jeśli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót budowlanych, kara wynosi 150 000 złotych.

 

Wartość  zamówienia       Wysokość kary
Poniżej progów unijnych 3 000 zł

 

Równa lub przekraczająca progi unijne (ale poniżej 10 milionów dla dostaw i usług i 20 milionów dla robót budowlanych) 30 000 zł
Powyżej 10 milionów dla dostaw i usług i 20 milionów dla robót budowlanych 150 000 zł

 

 

Kto nakłada karę pieniężną?

Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień w drodze decyzji administracyjnej, przy czym decyzji takiej nie można nadać klauzuli natychmiastowej wykonalności. Ściąganie kar następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kary nie nakłada się, jeżeli w związku z naruszeniem przepisu ustawy Izba lub sąd nałożyły już karę finansową. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Warto upewnić się, że wszystkie etapy przygotowania i prowadzenia postępowania realizowane są zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezawodną pomocą w tym zakresie może służyć Asystent Postępowania.

 

 

 

 • Mikołaj Maźwa

  Mikołaj Maźwa

  Rradca prawny, wspólnik w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
  Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, umów handlowych oraz budowlanego procesu inwestycyjnego. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2008 roku, reprezentując zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz zamówień publicznych, a także dotyczących problematyki funkcjonowania funduszy strukturalnych UE i wydatkowania środków unijnych. Prowadzi również szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych dla wykonawców oraz zamawiających. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych.

Artykuły o podobnej tematyce