Forma podmiotowych środków dowodowych

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, podmiotowe środki dowodowe winny zostać złożone zgodnie z § 6 i 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Zgodnie z treścią § 15 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, „podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy”.

Jak zatem widać, zacytowany paragraf w kwestii zakresu i sposobu składania podmiotowych środków dowodowych, odnosi do szczegółowej regulacji zawartej w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy. Chodzi tutaj oczywiście o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) dalej jako: Pzp. Na podstawie art. 70 Pzp wydane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej jako: Rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r.).

Jak wskazano w § 2 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r.  „podmiotowe środki dowodowe, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych”.

Jako zasadę przyjęto zatem, że podmiotowe środki dowodowe są sporządzane w formie elektronicznej. Jednakże biorąc pod uwagę wielość źródeł pochodzenia tych dokumentów (sporządzane przez samego wykonawcę lub jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawcę niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, podmiot udostępniający zasoby,  upoważniony podmiot trzeci) oraz to, że mogą mieć postać elektroniczną albo papierową Ustawodawca przewidział w § 6 i 7 Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. szczegółową regulację w zakresie zasad ich przekazywania.

I  tak, w przywołanych wyżej przepisach, zasady przekazywania zostały osobno określone dla dokumentów, których wystawcą jest

a) wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby ( 7);

b) podmiot inny niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca ( 6) -podmioty takie Rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r.  określa mianem „podmiotów upoważnionych”.

Ad. a. Podmiotowe środki dowodowe wystawione przez wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawcę niebędącego podmiotem udostępniający zasoby przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenie takie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 3-4 Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r.

Ad. b. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, zostały wystawione przez upoważnione podmioty (inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca) jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenie takie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 3-4 Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r.

  • Bartosz Kozłowski

    Bartosz Kozłowski

    Radca prawny, wspólnik w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
    Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, umów handlowych oraz budowlanego procesu inwestycyjnego. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku, reprezentując zarówno zamawiających, jak i wykonawców. W swojej dotychczasowej praktyce zajmował się m.in. obsługą w zakresie prawa zamówień publicznych (kontrola wydatkowania środków) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie odpowiedzialny za obsługę w zakresie prawa zamówień publicznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Współtwórca portalu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego E-Publiczny Doradca. Autor licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.