Case study – branża eventowa: wykorzystanie Bazy Wykonawców podczas składania ofert w przetargu

Poznaj narzędzie "Baza wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy wykluczenia" sprawdź

Jak w praktyce wykorzystać Bazę wykonawców Asystenta Postępowania?

Nasz klient złożył ofertę w postępowaniu na organizację wydarzeń w jednej z gmin, przy czym jako najkorzystniejsza w tym przetargu została wybrana oferta jego konkurenta.

Danego konkurenta (który we wcześniejszym realizowanym zamówieniu w związku z dopuszczeniem się zwłoki przy terminie przekraczającym pierwotny termin realizacji o niemalże 25% otrzymał karę umowną) nasz klient zweryfikował w Bazie Wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia.

Zgodnie z treścią przepisu art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP, z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

Jednocześnie wykonawca w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 PZP nie wskazał, że zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 PZP czym faktycznie wprowadził w błąd zamawiającego.

Nasz klient poinformował zamawiającego o danych okolicznościach, wysyłając wygenerowany raport z Asystenta Postępowania wraz z otrzymanymi materiałami źródłowymi.

Zamawiający, po otrzymaniu ww. informacji i przeanalizowaniu sprawy stwierdził, iż z uwagi na powyżej opisane okoliczności pierwotnie wybrana oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 PZP.

Wynik: podpisanie umowy przez naszego klienta z zamawiającym na realizację zamówienia, o którym mowa powyżej.

  • Redakcja

    Redakcja