Case study – branża budowlana: wykorzystanie Bazy Wykonawców podczas przygotowywania zamówienia

Poznaj narzędzie "Baza wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy wykluczenia Sprawdź

Jakie korzyści daje korzystanie z bazy wykonawców Asystenta Postępowania?

Klient Asystenta Postępowania w Bazie Wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia zweryfikował, że jego konkurent w kilku realizowanych zamówieniach otrzymał kary umowne oraz rozwiązano z nim umowę w związku z nienależytym jej wykonaniem (w związku z nierozpoczęciem robót budowlanych w terminie oraz niezapewnieniem osób wskazanych w ofercie; kary sięgające ok. 15 % wartości zamówienia).

Nasz klient planował złożenie oferty w postępowaniu na roboty drogowe w jednej z gmin. Spodziewał się, że ofertę będzie składał również jego konkurent.

Poinformował zamawiającego o naruszeniach swojego konkurenta, wysyłając wygenerowany raport z Asystenta Postępowania wraz z otrzymanymi materiałami źródłowymi.

Zamawiający, po otrzymaniu ww. informacji, w trakcie prac nad specyfikacją warunków zamówienia, dodał fakultatywną podstawę do wykluczenia, tj. podstawę z art. 109 ust. 1 pkt. 5 oraz pkt. 7 p.z.p.

Konkurent naszego klienta złożył ofertę w niniejszym postępowaniu i na podstawie informacji o jego nierzetelności zamawiający po analizie sprawy wykluczył tę firmę z postępowania.

 • Paweł Sendrowski

  Paweł Sendrowski

  Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
  Specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku. Jest autorem komentarzy „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020” Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla Wolters Kluwer S.A.

  Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej. W kręgu jego zainteresowań są również zamówienia udzielane przez podmioty działające w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.


  Pracę nad programem do obsługi zamówień publicznych zaczął już w 2013 r., tworząc program E-Publiczny Doradca (program Asystent Postępowania jest jego kontynuacją).

  Prowadzi również szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych, udzielania zamówień podprogowych oraz zasady konkurencyjności, m.in. dla Wolters Kluwer S.A., Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, czy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jest współautorem bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (www.postepowania.pl lub www.pzp.wgpr.pl).

Artykuły o podobnej tematyce