Baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy wykluczenia – już działa!

Już dostępna!

Baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy wykluczenia

Wszyscy zamawiający muszą pamiętać o tym, że wykonawca może zostać wykluczony de facto na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Nie ma znaczenia fakt, że np. na podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń zamawiający uznał, że nie występują podstawy do wykluczenia. Możliwa jest sytuacja, w której po uzyskaniu dodatkowych informacji, zamawiający podjął decyzję o wykluczeniu wykonawcy z postępowania.

Ponadto, w toku postępowania o udzielenie zamówienia może zaistnieć zmiana sytuacji wykonawcy, rzutująca na jego ocenę pod względem podstaw wykluczenia.

Jak postuluje się w dyrektywnie klasycznej 2014/24/UE, istotne jest, by decyzje instytucji zamawiających opierały się na aktualnych informacjach, w szczególności jeśli chodzi o podstawy wykluczenia.

W sposób oczywisty zamawiający zobowiązani są do weryfikacji rzetelności i wiarygodności wykonawców, którym udzielają zamówień publicznych. Służy to zarówno interesowi publicznemu (realizacja postulatu wydatkowania środków publicznych w sposób racjonalny, celowy i terminowy), jak również zapewnieniu wszystkim potencjalnym wykonawcom uczciwej konkurencji oraz równych szans.

Zamawiający mają jednak bardzo ograniczone możliwości pogłębionej analizy składanych ofert oraz weryfikacji prawdziwości składanych w toku postępowania oświadczeń.

Natomiast przykładów nierzetelności wykonawców lub sytuacji, w której wykonawca wprowadził zamawiającego w błąd lub podał nieprawdziwe informacje można wskazać sporo, m.in.:

 • w przetargu została złożona oferta, w której wykonawca powołuje się na doświadczenie innej firmy,
 • ofertę składa wykonawca, który wielokrotnie przez innych zamawiających został obciążony karami umownymi za nienależytą realizację umowy,
 • wykonawca nie zrealizował zamówienia w terminie, a zamawiający utracił przez to możliwość otrzymania dofinansowania,
 • ofertę składa konsorcjum w którym jeden z członków konsorcjum we wcześniejszym postępowaniu wprowadził zamawiającego w błąd,
 • wykonawca w wykazie robót wskazuje na realizację inwestycji, które w rzeczywistości miały inny zakres niż ten deklarowany przez wykonawcę.

Jak zamawiający może uchronić przed takimi sytuacjami? Co może zrobić, żeby wybrać wykonawcę rzetelnego?

Często zamawiający otrzymuje interesujące informacje o wykonawcach od firm konkurencyjnych, które mają dostęp do wiedzy o „przewinieniach” swoich konkurentów, jednak kluczem jest tutaj wnikliwa analiza i dostęp do jak największej liczby danych. Oczywiście dokładny i skrupulatny zamawiający może zapytać innych zamawiających lub podmioty wystawiające referencje o potwierdzenie prawdziwości składnych przez wykonawcę dokumentów lub o jego rzetelność.

W praktyce jednak nigdy nie ma na to czasu, bo zamówień trzeba udzielać szybko, inwestycje muszą być realizowane i często brak jest pomysłu, skąd zbierać informacje o wykonawcach składających oferty.

Dlatego też, jako odpowiedź na tę sytuację, w ramach Asystenta Postępowania powstała ogólnopolska baza wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia.

Baza zawiera informacje dotyczące wykonawców:

 • którzy w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia otrzymali kary umowne,
 • z którymi rozwiązano umowę,
 • których pozwano lub
 • którzy zostali wykluczeni z postępowania w związku z wprowadzeniem zamawiającego w błąd.

Baza działa w następujący sposób:

 • kilkanaście tysięcy jednostek publicznych w Polsce na podstawie otrzymanych wniosków o udostępnienie tego typu informacji przekazuje nam dane, dzięki którym tworzymy bazę wykonawców, zgodną z powyższymi założeniami,
 • dostęp do informacji możliwy jest w aplikacji mobilnej, na naszej stronie internetowej lub w postaci raportu – wszystko w łatwy i przystępny sposób,
 • baza jest uaktualniana o nowe informacje o wykonawcach każdego dnia,
 • klient otrzymuje pełen raport dotyczący interesującego go wykonawcy (w którym zawarte są informacje o wszystkich stwierdzonych przypadkach ewentualnych naruszeń weryfikowanego wykonawcy).

To pierwsze taka baza w Polsce. Baza wykonawców tworzona w ramach Asystenta Postępowania ma na celu udostępnienie zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom dodatkowego narzędzia umożliwiającego efektywną ocenę ofert oraz wykonawców.

Sprawdź nasze nowe narzędzie!

więcej informacji

 • Paweł Sendrowski

  Paweł Sendrowski

  Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
  Specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku. Jest autorem komentarzy „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020” Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla Wolters Kluwer S.A.

  Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej. W kręgu jego zainteresowań są również zamówienia udzielane przez podmioty działające w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.


  Pracę nad programem do obsługi zamówień publicznych zaczął już w 2013 r., tworząc program E-Publiczny Doradca (program Asystent Postępowania jest jego kontynuacją).

  Prowadzi również szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych, udzielania zamówień podprogowych oraz zasady konkurencyjności, m.in. dla Wolters Kluwer S.A., Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, czy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jest współautorem bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (www.postepowania.pl lub www.pzp.wgpr.pl).

Artykuły o podobnej tematyce