Analiza potrzeb i wymagań w postępowaniach powyżej progów

Nowe Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiających szereg nowych obowiązków. Jednym z nich jest konieczność sporządzenia w postępowaniach o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne „analizy potrzeb i wymagań”.

Zagadnienie to reguluje art. 83 p.z.p. Zgodnie z tym przepisem zamawiający publiczny, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, dokonuje analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj
i wartość zamówienia.

Wspomniana analiza powinna w szczególności obejmować:

1) badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych;

2) rozeznanie rynku:

  1. a) w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb,
  2. b) w aspekcie możliwych wariantów realizacji zamówienia albo wskazuje, że jest wyłącznie jedna możliwość wykonania zamówienia.

Dokument zawierający analizę, powinien wskazywać:

1) orientacyjną wartość zamówienia dla każdego ze wskazanych wariantów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b;

2) możliwość podziału zamówienia na części;

3) przewidywany tryb udzielenia zamówienia;

4) możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia;

5) ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia.

Zamawiający może wszakże odstąpić od dokonania analizy potrzeb i wymagań, w przypadku gdy zachodzi podstawa udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o której mowa w art. 209 ust. 1 pkt 4, lub w trybie zamówienia z wolnej ręki, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 5 p.z.p.

 

 

 

 

 

  • Mikołaj Maźwa

    Mikołaj Maźwa

    Rradca prawny, wspólnik w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
    Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, umów handlowych oraz budowlanego procesu inwestycyjnego. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2008 roku, reprezentując zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz zamówień publicznych, a także dotyczących problematyki funkcjonowania funduszy strukturalnych UE i wydatkowania środków unijnych. Prowadzi również szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych dla wykonawców oraz zamawiających. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.